Regulamin archiwalny - do 13.01.2016

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Marxam Enology

obowiązujący do dnia 13.01.2016

 

Marxam-enology.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie marxam-enology.pl, prowadzony przez Marxam Project Marcin Bauer z siedzibą w Krakowie, przy ul. Miłkowskiego 4/21, NIP: 944-126-51, REGON, Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym sklep@marxam-enology.pl lub pod numerem telefonu +48512815913.


1. Marxam Enology prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe (m.in. na www.marxam-enology.pl), oraz telefonicznie pod numerem +48512815913.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.marxam-enology.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na http://www.marxam-enology.pl(dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na marxam-enology.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Marxam Project Marcin Bauer. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 1, dostępny poniżej) obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Marxam Enology jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta na marxam-enology.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, hasło, oraz dane adresowe- ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto i kraj. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Marxam Project Marcin Bauer, której przedmiotem są usługi świadczone przez Marxam Enology, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na marxam-enology.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upełnomocniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z marxam-enology.pl, oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na marxam-enology.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (gwarancja producenta) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.marxam-enology.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny, na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub dołączona do złożonego zamówienia i przesłana paczką lub listem za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty, paragon fiskalny zawsze dołączany jest wysyłanych produktów.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich lub Poczty Polskiej) istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów w Salonie Sprzedaży przy ulicy Wodnej 2 w Krakowie, lub innych Punktach Odbioru dostępnych na stronie internetowej marxam-enology.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym na www.marxam-enology.pl w zakładce  Koszt Dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Marxam Project Marcin Bauer dotycząca zakupu danego produktu w sklepie marxam-enology.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.marxam-enology.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w Salonie Sprzedaży lub w Punkcie Odbioru.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach marxam-enology.pl, Marxam Project Marcin Bauer może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na www.marxam-enology.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Odbiór osobisty– przelewem (przedpłata na konto) lub poprzez system PayU (płatność elektroniczna) przed odbiorem produktu lub gotówką w kasie Salonu Sprzedaży podczas odbioru. Należy wybrać odpowiedni sposób płatności przed odbiorem produktów. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po zmianie statusu zamówienia, o którym Klient jest informowany poprzez pocztę elektroniczną, oraz aktualny status zamówienia Klient może sprawdzić w www.marxam-enology.pl.

O Poranie - forma płatności gotówkowej, płatna w memencie dostarczania przesyłki do Klienta poprzez firmę kurierską.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Marxam Project Marcin Bauer, zamówienie jest przekazywane do wysyłki.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399..

o Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w zakładce Koszt dostawy dostępnym na www.marxam-enology.pl.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na www.maraxm-enology.pl, Marxam Project Marcin Bauer zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego zamówienie jest dostępne do odbioru w Salonie Sprzedaży lub przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówionego produktu Marxam Project Marcin Bauer informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku braku karty gwarancyjnej produkt należy odesłać lub osobiście dostarczyć pod adres Salonu Sprzedaży Marxam Project dostępnego w zakładce Kontakt po wypełnieniu formularza zwrotu (formularz dostępny na www.marxam-enology.pl).

Klient musi dostarczyć wadliwy produkt wraz z formularzem zwrotu na swój koszt, jeżeli reklamacja zostaje rozpatrzona pozytywnie Marxam Project Marcin Bauer zwraca koszt transportu uszkodzonych przedmiotów. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Marxam Project Marcin Bauer. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na www.marxam-enology.pl w zakładce Reklamacja i zwroty.

14. Marxam Project Marcin Bauer odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej za pomocą Formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Marxam Project Marcin Bauer podany w zakładce Kontakt.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Marxam Project Marcin Bauer niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Marxam Project Marcin Bauer albo Marxam Project Marcin Bauer nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

17. Marxam Project Marcin Bauer rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Marxam Project Marcin Bauer nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Marxam Project Marcin Bauer. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie na www.marxam-enology.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres Salonu Sprzedaży w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Marxam Project Marcin Bauer dokonanych przez Klienta zakupów które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Marxam Project Marcin Bauer na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.marxam-enology.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.marxam-enology.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Marxam Project Marcin Bauer zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu na www.marxam-enology.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na www.marxam-enology.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Marxam Project Marcin Bauer oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.marxam-enology.pl.  

22. Marxam Project Marcin Bauer może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.marxam-enology.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Marxam Project Marcin Bauer., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.marxam-enology.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient poprzez pocztę elektroniczną, oraz przy pierwszym logowaniu na www.marxam-enology.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Marxam Project Marcin Bauer.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Marxam Project Marcin Bauer w ramach www.marxam-enology.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep www.marxam-enology.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep www.marxam-enology.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Marxam Project Marcin Bauer.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w www.marxam-enology.pl jest:

a.  Marxam Project Marcin Bauer - w przypadku zakupu produktów oferowanych Marxam Project Marcin Bauer.;
b. Sklep www.marxam-enology.pl oraz Marxam Project Marcin Bauer- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep www.marxam-enology.pl.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Marxam Project Marcin Bauer udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów www.marxam-enology.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklepu w zakresie www.marxam-enology.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.marxam-enology.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać www.marxam-enology.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta,  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Marxam Project Marcin Bauer. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Marxam Project Marcin Bauer. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Marxam Project Marcin Bauer. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w www.marxam-enology.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w www.marxam-enology.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta na marxam-enology.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep danych osobowych innemu niż Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep administratorowi danych.

12 Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Marxam Project Marcin Bauer oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Marxam Project Marcin Bauer lub Sklepu. lub też gdy Marxam Project Marcin Bauer lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem na www.marxam-enology.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Marxam Project Marcin Bauer. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.marxam-enology.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. Marxam Project Marcin Bauer wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Marxam Project Marcin Bauer stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.marxam-enology.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z marxam-enology.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Marxam Enology, 
ul. Wodna 2
30-556 Kraków

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Marxam Enology
ul. Wodna 2
30-969 Kraków
sklep@marxam-enology.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................